19 ΙΟΥΝΗ 2019

KKE (μ-λ) [Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)] 7 Temmuz 2019 seçimlerine ülke genelinde katılıyor.

KKEμ-λ.Carsamba, 5 Haziran 2019

KKE (μ-λ) [Yunanistan Komunist Partisi (Marksist-Leninist)] 7 Temmuz 2019 secimlerine ulke genelinde kat?l?yor.

  • Bu gectigimiz f?rt?nal? y?llarda, halk,  kapitalist duzenin genis kapsaml? bircok sald?r?s?na maruz kald?. Emperyalizmin sald?rganl?g? ve bolgedeki savas tehditleri alt?nda, maaslar, ayl?klar, sosyal kazan?mlar ve ozgurlukler hedef al?nd?. ABD-NATO-AB-IMF-sermaye, benzeri gorulmemis bir gericilige onculuk yapt?lar. ΣΥΡΙΖΑ (SIRIZA) hukumeti sistemin onemli bir destekcisi olurken, ΝΔ (Nea Dimokratia) ve diger burjuva blogu halka yap?lan bu sald?r?n?n garantorlugunu ustlendi. Bir sonraki hukumet kim olursa olsun, halk?m?z? yeni sald?r?lar beklemektedir.
  • Gectigimiz donemde, halk?m?za degisik siyasi planlar sunuldu ve bir suru parlak ve kolay yollu cozumler turetildi. Israrla belirtmek istiyoruz ki, bu sas?rtmac?lara ve ac?mas?zca ilerleyen bu modern barbal?ga kars? duracak tek yol, direnisten, yasam haklar?m?z? aramadan, toplu mucadeleden ve her alanda halk orgutlenmesinden gecen yoldur.
  • Yan?lsamalar?n y?k?ld?g? bu donemde, yeni yan?lsamlara dur demek icin,        KKE (μ-λ) [YKP (m-l)] secimlere kat?l?yor ve gelecek secimlerin halk?m?za bir degisiklik getirmeyecegini belirtmek istiyor. Savaslara, yoksulluga, fasizme ve halk?n haklar?n?n ezilmesine kars?, tek yol hak ve direnis mucadelelerinin kurulmas?d?r. Sosyalizme ve bag?ms?zl?ga ulasan yol, isci s?n?f?n?n, halk?n ve cevre halklarlar?n devrimci mucadelesinden gecer.
  • KKE (μ-λ) her zaman emperyalizme ve kap?talizme kars? durmustur, ve bu sisteme hizmet eden duzenin d?s?nda kalm?st?r. Siyasal ve ekonomik bag?ms?zl?g?m?z? sarsmamak icin, devletten secim yard?m? alm?yoruz. Bu mucadeleyi kendi guclerimize dayanarak veriyoruz.
  • KKE (μ-λ)’n?n sesi olabildigince genis kitlelere yay?lmas? icin, uyelerimizi ve dostlar?m?z? coskuyla bu mucadeye kat?lmaya davet ediyoruz.
Αναζήτηση
Πολιτική εκδήλωση: Ο λαός στην πρώτη γραμμή!
Πολιτική εκδήλωση για την πανδημία
Σποτάκι νεολαίας για την πανδημία
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: books@ektostonteixon.org

 
Βίντεο