20 ΙΟΥΝΗ 2019

Ξάνθη – Ροδόπη: Ανακοίνωση των συνδυασμών του ΚΚΕ(μ-λ) στα τουρκικά

BASIN BILDIRISI
KKE (μ-λ) [Yunanistan Komunist Partisi (Marksist-Leninist)], orgutlenmeyi, direnisi ve mucadeleyi on saflara cekmek icin bu secimlere kat?l?yor. Halk?m?z yan?lg?lar?n ve ikileminlerin aras?nda kalmamas? icin, yar?ndan sonra haklar?m?za yap?lan bu vahsi sald?r?n?n devam?n? kimin taraf?ndan gercekleseceginin onemli olmad?g?n? belirtmek icin bu secimlere kat?l?yoruz. Amerikan ve Avrupal? emperyalistlerin doymaz istahlar?na, kimin daha itaatkar, kimin ulkeyi ve halk?n? satarak daha iyi hizmet edeceginin bir anlam? olmad?g?n? ac?kca belirtmek istiyoruz.
Secimlerden sonra hukumet hangi parti taraf?nda kurulursa kurulsun, izlenecek siyaset memorandumlarla (mnimonialarla) gelen kanunlarla ve bu kanunlar?n? kabullenen “kurtar?c?lar?m?z” taraf?nda simdiden belirlenmistir. AB Komisyon’u ve Avrupal? emperyalist hukumetler taraf?ndan ulkemizin siyaseti simdiden cizilmis, ‘’girisimcilik ve kalk?nma’’ ad? alt?nda yerli ve yabanc? sermaye taraf?ndan, bu yolda onlara can?gonulden hizmet eden Nea Dimokratia, SIRIZA, KINAL ve diger burjuva partilerine dikte edilmistir. Herseyden onemlisi ise, bu siyasetin ABD ve NATO’lu emperyalistlerin kana bulanm?s elleriyle yaz?lm?s olmas?, savas c?g?rtkanl?g? icinde, tum siyasi guclerin boyun egmesini beklemeleridir.
Bu nedenlerden dolay?, halk?m?z icin tek ikilem, bu secimlerden, mucadelenin, halk orgutlenmesinin ve baskald?r?n?n kuvetlemis olarak c?kmak veya c?kmamakt?r. Bizim icin oncelikli olan, halk?n yasam hakk?n?n savunulmas?, is hakk?n?n, sagl?kta tedviye ulas?m?n, egitimin ve demokrasinin savunulmas?d?r.
Bu haklar?n savunulmas? icin KKE (μ-λ) [Yunanistan Komunist Partisi (Marksist-Leninist)] var gucuyle mucadele etmektedir ve bu yonde halk?m?z? mucadeleye davet eder, secimlerde desteginizi bekleriz.

Rodop ili adaylar?:

1. Maria Lamprou

2. Erhan Mustafa

Iskece ili adaylar?

1. Maria Antoniadou-Marioli

2. Elizavet (Veta) Ioannidou

3. Georgios Kampas

4. Muzaffer Kosoglou

5. Stefanos Hatzisavvas

20-06-2019
Αναζήτηση
Κανάλι στο YouTube
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: ett.books@yahoo.gr